Τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ και η ταλαιπωρία των εμμίσθων


Με προηγούμενες αναρτήσεις μας είχαμε επισημάνει την ταλαιπωρία των εμμίσθων (αλλά και των αμίσθων) συναδέλφων, λόγω λαθών στα ειδοποιητήρια. Μάλιστα είχαμε συντάξει σχετικό υπόδειγμα αίτησης διόρθωσης-ένστασης προς τον ΕΦΚΑ. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μας εκπλήσσουν δυσάρεστα. Τα προβλήματα που θα επισημάνουμε κατωτέρω θεωρούμε πως ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους που έχουν παράλληλα την ιδιότητα του μισθωτού και του ελεύθερου επαγγελματία.
Ως γνωστόν και κατά τις σχετικές εγκυκλίους με κυριότερη την 27/2017 του ΕΦΚΑ που μπορείτε να βρείτε εδώ  προβλέπεται: 

"Α.1 ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η΄ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης και άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόλησης για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του Δημοσίου και τ. ΟΑΕΕ ή του τ. ΕΤΑΑ αντίστοιχα, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την μισθωτή εργασία και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος ή της αυτοαπασχόλησης. Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται το ποσό των €5.860,80 . Ως κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των €586,08. Το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, €586,08, ισχύει ακόμη και αν πρόκειται για μισθωτό κάτω των 25 ετών ή για ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση κάτω της 5ετίας."

Με απλά λόγια όταν εκδίδεται ένα ειδοποιητήριο εμμίσθου δικηγόρου που ασκεί παράλληλα και ελεύθερη δικηγορία, θα πρέπει το σύστημα να συνυπολογίζει (για την εξεύρεση της εφαρμογής του κατώτατου και ανώτατου ορίου) το εισόδημα από την έμμισθη εντολή και το εισόδημα από την ελεύθερη δικηγορία.
Όπως εφαρμόζεται σήμερα ο συνυπολογισμός είναι ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΣ, καθόσον οι μεν εισφορές των εμμίσθων ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που λαμβάνουν ΣΗΜΕΡΑ (δια της υποβολής της ΑΠΔ), ενώ οι εισφορές των αυτοαπασχολουμένων υπολογίζονται με βάση το ΚΦΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ.  

Έτσι όμως ΑΤΕΛΩΣ  όπως είναι φτιαγμένα τα συστήματα του ΕΦΚΑ (το σύστημα με τα ειδοποιητήρια το χειρίζεται η ΗΔΙΚΑ, ενώ το σύστημα των ΑΠΔ ανάδοχος ιδιωτική εταιρεία) χωρίς να υπάρχει κάποια διασύνδεση μεταξύ τους ώστε να φαίνεται σε πραγματικό χρόνο ποιος είναι μισθωτός και ποιες οι κρατήσεις του κατά το χρόνο έκδοσης του ειδοποιητηρίου, δημιουργούνται πλείστα όσα προβλήματα, τα κυριότερα των οποίων είναι:
1. Ο συνυπολογισμός των αποδοχών του εμμίσθου γίνεται με βάση τις αποδοχές του προηγουμένου (ή προ προηγουμένου) έτους και κατά συνέπεια υπάρχει πιθανότητα αυξομείωσης των αποδοχών, ή λύσης της σύμβασης ή σύναψη νέας.
έμμισθης σχέσης μέχρι το χρόνο έκδοσης του ειδοποιητηρίου.
2. Κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί το σύστημα κατά την έκδοση του ειδοποιητηρίου να συνυπολογίσει ορθά τις αποδοχές από την έμμισθη θέση. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Συνάδελφοι που συνήψαν σύμβαση έμμισθης εντολής εντός του 2017 και για τους οποίους έχει υποβληθεί ΑΠΔ, το σύστημα των ειδοποιητηρίων δεν "βλέπει" τις κρατήσεις επί της αντιμισθίας και έτσι επιβάλλει εισφορές κατά παράβαση των οριζομένων περί κατωτάτου ή ανωτάτου ορίου και συνυπολογισμού των κρατήσεων.
Το αντίθετο, συνάδελφοι που διέκοψαν την σύμβασή τους εντός του 2017, (και μηδενικά εισοδήματα ελεύθερης το 2016 (2015) λαμβάνουν μηδενικά ειδοποιητήρια, γιατί το σύστημα εξακολουθεί να τους "βλέπει" ως παράλληλα απασχολούμενους που έχουν καλύψει το κατώτατο  με βάση την έμμισθη σχέση. 

Σε επίσκεψη συναδέλφου μέλους μας στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ του δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις (οι οποίες είναι σύμφωνες με τη δική μας γνώση):

α) Δεν υφίσταται προς το παρόν η τεχνική δυνατότητα "σύζευξης" των συστημάτων, ώστε να υπολογίζεται πρώτα το ασφαλιστέο εισόδημα από μισθωτή εργασία εντός 2017 και η τυχόν επιπρόσθετη εισοδηματική βάση ασφαλιστέου εισοδήματος από ελεύθερο επάγγελμα της προηγ.χρήσης, ούτε η συστημική δυνατότητα "φρένου" όπου κάποιος η κάποια πιάνει το μηνιαίο πλαφόν αθροιστικά ή μόνο από την αντιμισθία.

(β) Προς τα τέλη Νοεμβρίου/ αρχές Δεκεμβρίου 2017, θα γίνει σε πρώτη φάση νέα εκκαθάριση με βάση το ΚΦΑ χρήσης 2016 (διότι ως γνωστόν μέχρι τώρα γίνονται οι υπολογισμοί/καταλογισμοί με τα κφα της χρήσης 2015).

(γ) Αφού τελειώσει και η φάση (β) ανωτέρω και γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις κ τυχόν συμψηφισμοί με καταβληθέντα μέχρι τότε, θα ακολουθήσει, εντός του 2018 (πρώτο τρίμηνο είναι ο στόχος), για όσους είχαν μισθωτή εργασία (και αποδοθείσες εισφορές από αυτήν) το 2017 νέα εκκαθάριση και τυχόν διορθώσεις.  Άρα τότε και μόνον, όσοι είμαστε έμμισθοι εντός 2017 αλλά είχαμε και εισοδήματα από δικηγορία το 2016 (και τυχόν εισφορές πληρωθείσες στον ΔΣ μας από δικαστικές παραστάσεις) θα ξέρουμε οριστικά  τι επιτέλους οφείλουμε να πληρώσουμε για τις ασφαλιστικές εισφορές 2017.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ταλαιπωρία μας συνεχίζεται και μεγάλος αριθμός συναδέλφων πρέπει να πληρώνει εισφορές που δεν οφείλει, ενώ είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις, οι οποίες και συνήθως δεν ικανοποιούνται!


Σχόλια

 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ12 Οκτωβρίου 2017 - 12:58 μ.μ.

  Συνάδελφοι, στο σημερινό χάος, όπως περιγράφεται παραπάνω, προσθέτω και το δικό μου "success story":
  Εκλεισα τα βιβλία μου στην εφορία, στις 31.05.2017. Εκτοτε έχω εισοδήματα μόνο ως έμμισθος δικηγόρος
  Κατέθεσα αντίγραφο της σχετικής Βεβαίωσης Μεταβολών της ΔΟΥ, στο πρωτόκολλο του Ταμείου Νομικών.
  Αναζητώντας την τύχη της αίτησής μου, έλαβα την τηλεφωνική απάντηση ότι ακόμα το ΤΝ δεν έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, για να ενημερώσει για την μεταβολή !!
  Κατά τα άλλα η ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ ενημερώνει εγγράφως με διακριτή γραφή ότι γίνονται συνεχώς ενημερώσεις των ασφαλισμένων!!
  Στη συνέχεια έστειλα με email στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της Βεβαίωσης Μεταβολής της ΔΟΥ και αντίγραφο του αρ. πρωτοκόλλου του ΤΝ και έλαβα την εξής απάντηση(με δυό λόγια):Θα γίνει εκκαθάριση, όλων των εκκρεμοτήτων, μέχρι το τέλος του 2017!!
  Μέχρι τότε ο ΕΦΚΑ εκδίδει κάθε μήνα ειδοποιητήριο για να καταβάλλω εισφορά, με βάση τα εισοδήματα από ελεύθερη δικηγορία (αυτοαπασχολούμενου) του 2015 !!
  Προφανώς έχω πάψει να πληρώνω από τον Ιούνιο του 2017.
  Σημειώνω ότι στο ειδοποιητήριο εξακολουθω να χρεώνομαι και με 10€ μηνιαίως, για ΟΑΕΔ, αν και από 31.05.2017 έχω εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες!!
  ΟΛΑ καλάααα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ συνάδελφε, καθημερινά δεχόμαστε τηλέφωνα συναδέλφων, με μια αντίστοιχη ιστορία! Τα προβλήματα αυτά έχουν επισημανθεί στον ΕΦΚΑ και στο Υπουργείο με δικές μας επιστολές, αλλά και με επιστολές του Προέδρου του ΔΣΑ. Δυστυχώς, δεν υπάρχει φως!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η εξαγγελθείσα μείωση εισφορών- Ανάλυση - Πίνακες - Προτάσεις

ΕΤΕΑΕΠ με απλά λόγια

Γιατί χάθηκε το πιστωτικό μου υπόλοιπο; Το λάθος στο ειδοποιητήριο.