Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για εισφορές εμμίσθων δικηγόρων!


Με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος με αριθμό 28/2017 του ΕΦΚΑ με ΘΕΜΑ: "Ένταξη στον ΕΦΚΑ των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα μέ Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ-Τομέα Τ.Α.Ν.". *Την εγκύκλιο μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ*
Η εγκύκλιος, οφείλουμε να πούμε ότι είναι κόντρα στο Νόμο, ειδικώς επί της εισφοράς πρόνοιας, όπως θα αναλύσουμε κατωτέρω. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μας ειπώθηκε ότι συμμερίζονται τη δική μας άποψη, αλλά δυστυχώς το Υπουργείο έχει άλλη άποψη και αυτή περιλήφθηκε στην εγκύκλιο!

Θα επιχειρήσουμε μια πρώτη νομική προσέγγιση της εγκυκλίου: 
Στο μεγαλύτερο μέρος της η εγκύκλιος δεν διαφέρει από όσα κατά καιρούς έχουμε γράψει και δημοσιεύσει τόσο στο παρόν ιστολόγιο, όσον και σε άρθρα και ομιλίες μας. Ως εκ τούτου, η καθυστέρηση στην έκδοση της εγκυκλίου είναι παντελώς αδικαιολόγητη, ενώ ήδη έχει στερήσει σημαντικά έσοδα από τον ΕΦΚΑ (τις εισφορές των περίπου 4.000 εμμίσθων δικηγόρων) και έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία και ανησυχία στους δικηγόρους, τους εντολείς και κυρίως τους λογιστές τους.

1. Από τον τίτλο, στον οποίο περιλαμβάνεται η φράση "απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα", προοιωνίζεται νεότερη εγκύκλιος για τους δικηγόρους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα. Με δεδομένο ότι τα πακέτα κάλυψης για τις ΑΠΔ των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχουν βγει ακόμη, μάλλον οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στη σχετική εγκύκλιο, θα περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή του δημοσίου τομέα. 

2. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζεται το σύνολο της αντιμισθίας του δικηγόρου, εξαιρουμένων εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

3. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών είναι το ποσόν των 5.860,80 ευρώ, το οποίο εφαρμόζεται και επί έμμισθης εντολής σε περισσότερους του ενός εργοδότες (κάτι που επιτρέπει ο Νέος Κ.Δ.), μόνον όμως ως προς την εισφορά ασφαλισμένου (άρθρο 38 παρ.2β΄). Δεν διευκρινίζει η εγκύκλιος πως επιμερίζεται η εισφορά ασφαλισμένου δικηγόρου μεταξύ των περισσοτέρων εργοδοτών. Κατά την άποψή μας, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, το ποσόν θα πρέπει να επιμερίζεται συμμέτρως μεταξύ των εργοδοτών. π.χ. Συνάδελφος Δικηγόρος Αθηνών με δύο αντιμισθίες, η πρώτη 4.000 ευρώ και η δεύτερη 3.000 ευρώ και συνολικά 7.000 ευρώ. Η συνολική εισφορά ασφαλισμένου δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.860,80 ευρώ Χ 16,72% = 979,93 ευρώ. Άρα θα πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ των δύο εντολέων ως εξής: Ο πρώτος θα παρακρατήσει 979,93 Χ 4/7 = 559,96 ευρώ και ο δεύτερος 979,93 Χ 3/7 = 419,97 ευρώ.

4. Δεν διευκρινίζεται αν το ανώτατο όριο των 5.860 ευρώ είναι Χ 12 ή Χ 14. 

5. Οι εισφορές, όπως προ καιρού έχουμε επισημάνει, ως και η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των δικηγόρων με έμμισθη εντολή θα περιλαμβάνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ). Όσοι εργοδότες έχουν απογραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών του τ. ΙΚΑ, δεν χρειάζεται να απογραφούν και πάλι. Οι μη απογεγραμμένοι εργοδότες που θα απασχολήσουν δικηγόρους με έμμισθη εντολή θα πρέπει να απογραφούν στο σχετικό Μητρώο του ΕΦΚΑ με τη συνήθη διαδικασία στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ.ΙΚΑ της έδρας τους. Οι ΑΠΔ υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου μήνα.

6. Η καταχώρηση του δικηγόρου θα γίνεται με βάση τον ΑΜΚΑ, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η απόδοση νέου Α.Μ.Α. κατά τα πρότυπα του ΙΚΑ. Προφανώς έχει μεταφερθεί (όπως είχαμε και εμείς την ευκαιρία να ελέγξουμε μέσω λογιστηρίου Ανώνυμης Εταιρείας του Δημοσίου) το αρχείο των εμμίσθων δικηγόρων από το τ.ΤΑΝ και ενταχθεί στο μητρώο μισθωτών του ΕΦΚΑ.

7. Κατά τη συμπλήρωση της ΑΠΔ υπάρχει ειδικό πεδίο (43) με τίτλο επιδότηση ασφαλισμένου, όπου τίθεται η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί μέσω των γραμματίων προείσπραξης ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί και να επιδεικνύει σε τυχόν έλεγχο όλα τα γραμμάτια προείσπραξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρακράτηση από γραμμάτιο παγίας, καταβάλλεται το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου. Σε περίπτωση παρακρατηθείσας εισφοράς που υπερβαίνει τη μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου δικηγόρου, αυτή μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο. 
Σημειώνεται πως δεν  υπάρχει καμία πρόβλεψη για επιστροφή εισφοράς ή περαιτέρω συμψηφισμό με άλλες οφειλές, ή μεταφορά στο επόμενο έτος, για συναδέλφους που οι παρακρατήσεις από τα γραμμάτια υπερβαίνουν την δική τους ασφαλιστική εισφορά.
Ο ως άνω τρόπος είναι βέβαιον πως θα προκαλέσει αναστάτωση στα λογιστήρια των εργοδοτών που θα είναι αναγκασμένα να τηρούν επιπλέον στοιχεία, ενώ μάλλον θα δημιουργηθούν και τριβές, από την ως άνω μάλλον δαιδαλώδη διαδικασία. Έτσι ενώ για τα γραμμάτια της ελεύθερης δικηγορίας υπάρχει αυτόματη εισαγωγή τους στο σύστημα και αυτόματη αφαίρεση από τις εισφορές, οι έμμισθοι δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα και οι εργοδότες τους υφίστανται μια περαιτέρω ταλαιπωρία, η οποία ευχόμαστε να μη δημιουργήσει τριβές στην έμμισθη σχέση.

8. Η υποβολή των ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου έως και Μαΐου  2017, εφόσον αυτές υποβληθούν μέχρι 31.7.2017, θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη. Πρόσθετη ταλαιπωρία περιμένει τους λογιστές, αφού θα πρέπει να τις υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ (έδρας του εργοδότη) με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο. Είναι προφανές ότι στις ΑΠΔ δεν εμπλέκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του τ.ΤΑΝ, αλλά τα αρμόδια Υποκαταστήματα του τ.ΙΚΑ.

9. Όπως σε απαντήσεις ερωτήσεων είχαμε επισημάνει δεν υπάρχει υποχρέωση αναγγελίας πρόσληψης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ούτε φυσικά στον ΟΑΕΔ. Παραμένει φυσικά η υποχρέωση κοινοποίησης της σύμβασης έμμισθης εντολής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

10. Ως προς τα ποσοστά και τα πακέτα κάλυψης, επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες στο τέλος της ανάρτησης.

11. Με παρέμβασή μας το Δεκέμβριο του 2016, αμέσως μετά την έκδοση της πρώτης εγκυκλίου του Υπουργείου, εκδόθηκε ορθή επανάληψη και οι έμμισθοι δικηγόροι εξαιρέθηκαν ρητώς από τα συνεισπραττόμενα (Ανεργία, εργατική εστία, κατοικία κλπ.). Αυτό επαναλαμβάνεται στην παρ. Δ΄της εγκυκλίου.

12. Δυστυχώς και αυτή η εγκύκλιος (όπως και η αντίστοιχη των Υγειονομικών) δεν παρέλειψε τα λάθη. Ειδικώς στην παρ. Ε΄αναφέρεται:

"Ε. Με τις διατάξεις του άρθρου 96  του ν.4461/2017,  αντικαθίσταται η περίπτωση β΄της παρ.2 του άρθρου 35 του ν.4387/2016 ως ακολούθως: (Σημειώνουμε το ΦΕΚ Α 38/28.3.2017 και ότι ήταν η τέταρτη (σε ένα έτος) τροποποίηση του άρθρου 35 του Νόμου, η οποία (ως προς το κεφάλαιο των εισφορών πρόνοιας) έχει ως εξής: "β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους μισθωτούς. Από 1.1.2017 το ποσό(ν!) της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και εφεξής μισθωτών και όλων των πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολουμένων ορίζεται σε ποσοστό 4% υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών του, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38, και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους επί του εισοδήματος τους, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 39, εφαρμοζομένου και του άρθρου 98. Για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων μισθωτών εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών προνοίας στο ΕΤΕΑΕΠ, με εξαίρεση τους μισθωτούς ασφαλισμένους στου τομείς προνοίας του τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά καταργείται."
Συνεπώς, από 1/1/2017, εισφορές υπέρ κλάδου Πρόνοιας των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή δικηγόρων Αθηνών υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ τ. ΤΠΔΑ παρακρατούνται σε ποσοστό 4%!!!!!

Σε πρόσφατο άρθρο μας στην ΕΔΚΑ, γράψαμε: "Από την ερμηνεία της άνω διατάξεως, προκύπτει υποχρέωση εισφοράς πρόνοιας για τους εμμίσθους δικηγόρους:
Α. Παλαιοί ασφαλισμένοι: α) Για την έμμισθη απασχόληση ετήσια εισφορά  332,76 Ευρώ (110,92 έμμισθος - 221,84 εντολέας), β) Για το ελεύθερο επάγγελμα 4% επί του ΚΦΑ του προηγουμένου έτους.

Β. Νέοι ασφαλισμένοι: α) Για την έμμισθη απασχόληση εισφορά 4% επί των αποδοχών που βαρύνει μόνο το δικηγόρο και β) Για το ελεύθερο επάγγελμα 4% επί του ΚΦΑ του προηγουμένου έτους.


Δυστυχώς η εγκύκλιος παραβιάζει ευθέως τόσον το γράμμα όσον και το πνεύμα του Νόμου. Και τούτο διττώς, καθόσον ήδη από το πρώτο εδάφιο της διατάξεως ο Νομοθέτης διατήρησε την υποχρέωση συμμετοχής των εργοδοτών στην εισφορά πρόνοιας, όπου υπήρχε, για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, κάτι που επανέλαβε με το προτελευταίο εδάφιο της διάταξης, όπου ρητώς όρισε ότι για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας. Κατά συνέπεια είναι σαφές ότι οι παλαιοί ασφαλισμένοι έμμισθοι δικηγόροι θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν την παλαιά εισφορά πρόνοιας 332,76 ευρώ ετησίως (2/3 εργοδότης και 1/3 ο εργοδότης).

*** Πολλοί Λογιστές προβληματίζονται και οι εργοδότες δυσανασχετούν γιατί προκύπτει αλλοίωση της φορολογικής βάσης επιβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και άρα θα προκύψουν ζητήματα πρόσθετων επιβαρύνσεων. Στην ιστοσελίδα taxheaven τα σχόλια για την εγκύκλιο δεν είναι καθόλου κολακευτικά για τον ΕΦΚΑ.


Επί του θέματος θα επανέλθουμε, θα απευθυνθούμε στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, θα ζητήσουμε τη γνώμη και άλλων ειδικών συναδέλφων και αν παραστεί ανάγκη θα καταφύγουμε στη Δικαιοσύνη.


Να θυμίσουμε το άρθρο 244 του Ποινικού Κώδικα:
 

                      Αρθρο 244.

     Υπάλληλος που εν γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή 
 άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν 
 οφείλονται τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Ακολουθούν πίνακες με τα ποσοστά:Σχόλια

 1. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΗ,ΝΑ ΡΩΤΗΩ ΤΟ ΕΞΗΣ:ΕΧΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΑΝ ΜΕΙΚΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 830ΕΥΡΩ..Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 105 ΕΥΡΩ..ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ,ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΩ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΩ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ..ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΟΤΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ,ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΦΑΣ(ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΕΙΜΑΙ ΝΕΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ...ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα. Εφόσον με την αντιμισθία σας υπερκαλύπτετε το ποσόν των 586 ευρώ (που είναι η κατώτατη βάση υπολογισμού) δεν θα κληθείτε να πληρώσετε εισφορές από το ελεύθερο επάγγελμα.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ παρά πολύ για ακόμα μια φορά.Επομένως δε χρωστώ κάτι,όπως είπατε και εσείς σωστά,παρά μόνο την εισφορά των 10ευρώ υπέρ οαεδ από την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος μου..Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.Καλή συνέχεια στην ημέρα σας..

   Διαγραφή
  3. Καλησπέρα. Η δική μου αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρω, ωστόσο κάθε μήνα πληρώνω κανονικά 160 περίπου ευρω εφκα. Προφανώς δεν εχω κατανοήσει κατι... Καμιά βοήθεια;

   Διαγραφή
 2. Καλησπέρα.
  εάν γνωρίζετε, τα γραμμάτια προείσπραξης θα συμμετέχουν στο φορολογητέο εισόδημα? δλδ με το να αφαιρούνται σαν επιδότηση από τον έμμισθο , μειώνονται οι μηνιαίες κρατήσεις , άρα αυξάνεται το καθαρό εισόδημα.
  Επίσης, τα γραμμάτια προείσπραξης και θα επιστρέφονται ταμιακά στον έμμισθο και θα αφαιρούνται από τη μισθοδοσία του?,
  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον με την προσμέτρηση των γραμματίων στην εισφορά του εμμίσθου, αυξάνεται το καθαρό ποσόν που λαμβάνει, αυτόματα θα αυξάνεται και ο Φ.Μ.Υ. που θα παρακρατείται. Καμία επιστροφή ποσών δεν θα λαμβάνει χώρα, ει μη μόνον αφαίρεση του ποσού υπέρ ΕΦΚΑ από την εισφορά του εμμίσθου.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
   Επειδή είναι αδύνατη η επικοινωνία με το Ταμείο (τηλεφωνικά δεν απαντούν.... ) , εάν γνωρίζετε, εάν επιτρέπεται τα γραμμάτια προείσπρ5αξης ΙΑΝ-ΜΑΙΟΥ 2017 να καταχωρηθούν σε προσεχείς μήνες , λόγω του ότι οι μισθοδοσίες προηγούμενων μηνών έχουν οριστικοποιηθεί και πληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις (ΦΜΥ-ΕΕΑ-ΕΦΚΑ) , ώστε να μην υπάρξουν αλλαγές .
   Σας ευχαριστώ και πάλι.

   Διαγραφή
 3. Εννοείτε πως υποβλήθηκαν οι απδ των προηγουμένων μηνών? Πήγε ο Λογιστής με μαγνητικό μέσο στο Υποκατάστημα ΙΚΑ? Πότε πρόλαβε?
  Το τι κρατήσεις έχει κάνει σε σας και τι σας έχει καταβάλει δεν επηρεάζει. Είναι φυσικό ότι με την υποβολή των ΑΠΔ και την αφαίρεση των γραμματίων αλλάζει εντελώς η μισθοδοσία σας και θα πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές και ενδεχομένως πληρωμές ή επιστροφές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα ξανά .
   Οι εισφορές αποδίδονταν κανονικά στο ΕΦΚΑ , χωρίς να συμμετέχουν τα γραμμάτια προείσπραξης & χωρίς υποβολή ΑΠΔ , μιας και αναμένονταν οι προδιαγραφές.
   Αυτά καθ΄υπόδειξη ΙΚΑ που υπάγεται ο εργοδότης.
   Ευχαριστώ και πάλι για το χρόνος σας.

   Διαγραφή
  2. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Απόδοση εισφορών στον ΕΦΚΑ χωρίς ΑΠΔ δεν γίνεται!

   Διαγραφή
  3. Καλή σας ημέρα.
   Σε συνέχεια των παραπάνω, οι καταβολές γίνονταν κανονικά και υπήρχε πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο συμψηφίστηκε με την υποβολή των συμπληρωματικών ΑΠΔ του 5μηνου.

   Διαγραφή
  4. Συνάδελφε επικοινωνείστε με μέηλ μαζί μου λέγοντας χρονο προσληψης, εισοδημα 2015 και 2016

   Διαγραφή
 4. Καλησπερα σας,
  Μετα απο την εκδοση της εγκυκλιου του ΕΦΚΑ,παραμε
  νει αδιευκρινιστο (τοσο στο νομο 4387/2016 παρ. 3 περ στ', οσο και στην εγκυκλιο) εαν η εισφορα ΕΦΚΑ στο γρμματιο εμμισθου δικηγορου βαρυνει τον εμμισθο (προκαταβολη εισφορας εμμισθου και για το λογο αυτο αφαιρειται απο την εισφορα ασφαλισμενου υπολογιζομενη επι της παγιας αντιμισθιας) ή εαν βαρυνει τον εντολεα, οποτε με δεδομενο οτι αφαιρειται απο την εισφορα εμμισθου, στην περιπτωση αυτη ο εντολεας καλυπτει μερος (ή και το συνολο της εισφορας εμμισθου οταν εχει πολλα γραμματια) και προκυπτει κατ' αποτελεσμα στους μεν εμμισθους που παριστανται στα δικαστηρια για τον εντολεα τους και εκδιδονται γραμματια να απαλλασσονται εν ολω ή εν μερει απο τις εισφορες τους (τις κακυπτει ο εντολεας μεσω γραμματιων) ενω οι δε εμμισθοι του ιδιου εντολεα που δεν πραγματοποιουν παραστασεις για τον εντολεα επιβαρυνονται με τις ασφαλιστικες εισφορες τους, δηλαδη εμμισθοι που αντθμετωπιζονται ανισα κοινωνικοασφαλιστικα. Κατα τη γνωμη μου ισχυει οτι με την εισφορα ΕΦΚΑ επι του γραμματιου βαρυνεται ο εμμισθος και για το λογο αυτο αφαιρειται απο την εισφορα του υπολογιζομενη επι της παγιας αντιμισθιας του. Δεν προβλεπεται ομως μηχανισμος επιστροφης ή "συμψηφισμου" καταβληθεντων υπερτερων εισφορων τρεχοντος ετους με εισφορες επομενου έτους. Υπενθυμιζω αν
  οτι και στην περιπτωση αμμισθου δικηγορου επισης αφαιρειται η εισφορα ΕΦΚΑ γραμματιου απο την εισφορα του αμμισθου δικηγορου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλησπερα σας,
  Συμφωνω οτι η μονη λογικη ερμηνεια της ρυθμισης ειναι οτι η εισφορα ΕΦΚΑ επι του γραμματιου εμμισθου δικηγορου βαρυνει τον εμμισθο και γι' αυτο αφαιρειται απο την ασφαλιστικη εισφορα του που υπολογιζεται με βαση τις μηνιαιες αποδοχες του/παγια αντιμισθια. Διαφορετικη ερμηνεια δημιουργει ανισοτητα στην κοινωνικοασφαλιστικη μεταχειριση εμμισθων του ιδιου εντολεα αναλογα αν πραγματοποιουν παραστασεις στα δικαστηρια ή οχι. Επισης, δημιουργει προβληματα φορολογικης αντιμετωπισης του ποσου ΕΦΚΑ που καταβαλλεται με το γραμματιο εμμισθου, προκυπτει το ερωτημα αποτελει παροχη σε ειδος του εντολεα και προσαυξανει το φορολογητεο εισοδημα του εμμισθου? Τελος, οταν εκδιδονται πολλα γραμματια εμμισθου για τον ιδιο εντολεα, ειναι πιθανον το συνολο της εισφορας που καταβαλλεται μεσω γραμματιων να υπερβαινει (ειτε βαρυνεται ο εμμισθος, ειτε βαρυνετσι ο εντολεας) το ποσο που αντιστοιχει στις εισφορες (εντολεα ή ασφαλισμενου εμμισθου) επι του ανωτατου οριου ασφαλιστεων αποδοχων, συμφωνα με την παρ. 2 αρθρου 38 ν. 4387/2016.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλησπερα,
  Μονο προβλημα ασφαλιστικο/φορολογικο και αντιπαραθεσεις μεταξυ εμμισθων δημιουργει η προβλεψη εισφορας ΕΦΚΑ στο γραμματιο εμμισθου. Τι νοημα εχει να υφισταται αφου οι εισφορες εντολεα και εμμισθου καταβαλλονται μεσω ΑΠΔ οπως για ολους τους μισθωτους? Πιστευω οτι με νομοθετικη ρυθμιση πρεπει να καταργηθει η εν λογω εισφορα στα γραμματια εμμισθων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλησπερα σας, η προβλεψη εισφορας ΕΦΚΑ στο γραμματιο (ειτε αμισθου, ειτε εμμισθου) δικηγορου ειναι ενας μηχανισμος προκαταβολης (μερους ή του συνολου) της εισφορας του ασφαλισμενου (ειτε αμισθου, ειτε εμμισθου) δικηγορου. Το υψος της εισφορας του εμμισθου (ποσοστο και βαση υπολογισμου με πλαφον ασφαλιστεων αποδοχων) προσδιοριζεται στο αρθρο 38 ν. 4387/2016 παρ. 1 και 2. Το υψος της εισφορας του αμισθου δικηγορου προσδιοριζεται στο αρθρο 39 του ιδιου νομου. Η εισφορα ΕΦΚΑ στο γραμματιο (ειτε εμισθου, ειτε αμμισθου) δικηγορου βαρυνει τον (αμισθο ή εμμισθο) δικηγορο και αφαιρειται απο την εισφορα του ασφαλισμενου (αμισθου ή εμμισθου) δικηγορου. Ο ΔΣΑ εισπραττει την εισφορα κατα την εκδοση του γραμματιου και την αποδιδει στον ΕΦΚΑ υπερ του (αμισθου ή εμμισθου) δικηγορου. Ο αμισθος λαμβανει το ειδοποιητηριο ΕΦΚΑ οπου αναγραφετσι και αφαιρειται το προκαταβληθεν ποσο εισφορας μεσω γραμματιου και καταβαλλει τη διαφορα. Ο εμμισθος ομως καταβαλλει την εισφορα του μεσω ΑΠΔ που υποβαλλει ο εντολεας του, δηλαδη ο εντολεας υπολογιζει την αναλογουσα εισφορα επι των μηνιαιων αποδοχων του εμμισθου, απο την εν λογω εισφορα αφαιρει την προκαταβληθεισα εισφορα ΕΦΚΑ εμμισθου μεσω γραμματιων και το υπολοιπο οφειλομενο ποσο εισφορων παρακρατει απο τη μισθοδοσια του εμμισθου και το αποδιδει στον ΕΦΚΑ μεσω της ΑΠΔ. Η ρητη αναφορα της περ. στ' παρ. 3 αρθρου 38 του νομου, οτι στην περιπτωση του εμμισθου η εισφορα ΕΦΚΑ γραμματιου αφαιρειται απο την εισφορα ασφαλισμενου, γινεται διοτι μεσολαβει ο υποχρεος για παρακρατηση της εισφορας απο τις αποδοχες εντολεας και η διαδικασια αποδοσης μεσω ΑΠΔ, οποτε πρεπει να διευκρινισθει οτι η προκαταβληθεισα εισφορα του εμμισθου μεσω γραμματιων αφαιρειται απο την αναλογουσα εισφορα του που ο εντολεας πρεπει να παρακρατησει απο τις αποδοχες και να αποδωσει στον ΕΦΚΑ.
  Η εν λογω αναφορα δεν μεταβαλλει τον βαρυνομενο με την εισφορα ΕΦΚΑ επι του γραμματιου εμμισθου, που ειναι ο εμμισθος ασφαλισμενος και για το λογο αυτο αφαιρειται απο την εισφορα του (οχι την εισφορα του εντολεα).

  Επισημαινω οτι υπαρχει νομοθετικο κενο διοτι δεν υπαρχει προβλεψη μηχανισμου επιστροφης καταβληθεισων εισφορων περισσοτερων απο τις αναλογουσες στο τελος του ετους ή "συμψηφισμου" τους με εισφορες του επομενου ετους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ας τα πάρουμε απλά και από την αρχή. Ιστορικά με τη δαπάνη του γραμματίου επιβαρυνόταν ο εντολέας, ο οποίος το ποσόν περνούσε και περνάει στα έξοδά του. Δηλαδή επωφελείται από αυτό. Με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων τούτο αποτελεί ρητή υποχρέωση του εντολέα. Διαφορετική εκδοχή για συναδέλφους με πολλές παραστάσεις θα εκμηδένιζε την αντιμισθία τους. Τόσον εκ του Νόμου, όσον και εκ της εγκυκλίου σαφώς προκύπτει ότι το ποσόν αφαιρείται ΜΟΝΟΝ από την εισφορά του εμμίσθου. Αντίθετη άποψη περί συμψηφισμού του ποσού με την εργοδοτική εισφορά οδηγεί σε διπλή ωφέλεια του εργοδότη, ο οποίος ήδη έχει καταχωρήσει το ποσόν του γραμματίου στα έξοδά του και συνεπώς και η αφαίρεση από την εργοδοτική εισφορά ενδεχομένως συνιστά φορολογική παράβαση. Κατά την άποψή μου δεν τίθεται ζήτημα άνισης μεταχείρισης με τους συναδέλφους της συμβουλευτικής δικηγορίας, καθώς το γραμμάτιο είναι ιστορικός θεσμός που μεταξύ άλλων εξασφάλιζε την καταβολή των υπέρ των Ταμείων του Δικηγόρου πόρων για κάθε παράσταση στα Δικαστήρια. Είναι ίσως η μοναδική ωφέλεια των εμμίσθων δικηγόρων που τόσο βαριά επλήγησαν από το Ν.4387/2016. Για το ζήτημα της δυνατότητας επιστροφής τυχόν υπερβάλλοντος ποσού ή μεταφοράς του στο επόμενο έτος, κατά πληροφορίες αυτό εξετάζεται από το Υπουργείο και ίσως υπάρξει σχετική εγκύκλιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημερα σας, παραθετω την αποψη μου με βαση τις υφισταμενες ρυθμισεις (οχι το επιθυμητο για μενα που ειμαι εμμισθος και παρισταμαι σε πολλα δικαστηρια για τον εντολεα μου) και επισημαινω οτι η βαση υπολογισμου των εισφορων εμμισθου ειναι η παγια αντιμισθια του (παρ. 1, 2 αρθρ.38 ν.4387/2016). Ο εμμισθος αμειβεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με παγια περιοδικη αμοιβη (αρθρ. 42 Κωδικα Δικηγορων) δεν λαμβανει καμια αμοιβη ανα δικηγορικη πραξη για την οποια εκδιδεται γραμματιο. Ο δικηγορος υποχρεουται να προκαταβαλει στον Δικηγορικο Συλλογο εισφορες (παρ. 1 αρθρ. 63 Κωδικα Δικηγορων), και σε περιπτωση εμμισθου ο εντολεας διαδικος προκαταβαλλει τις εισφορες της παρ.1 για την καταβολη ομως του ποσου ευθυνεται εις ολοκληρον και ο δικηγορος (τελευταιο εδαφιο παρ. 3 αρθρου 63 Κωδικα Δικηγορων) και στην παρ.5 του ιδιου αρθρου απειλουνται χρηματικες και (σε περιπτωση υποτροπης) πειθαρχικες ποινες, για τον δικηγορο που παραβιαζει την υποχρεωση προκαταβολης εισφορων της παρ.1. Η προβλεψη της παρ. 11α του αρθρου 39 ν.4387/2016 για την αφαιρεση του ΕΦΚΑ γραμματιου εμμισθου απο την εισφορα ασφαλισμενου εμμισθου (υπολογιζομενη επι της παγιας και μονον) ειναι μηχανισμος συνυπολογισμου της εν λογω προκαταβολης εισφορων στην συνολικη οφειλομενη εισφορα του εμμισθου. Δεν μεταβαλλει τον βαρυνομενο που παραμενει ο εμμισθος (για το λογο αυτο η προκαταβολη εισφορας γραμματιου εμμισθου αφαιρειται απο την δικη του εισφορα). Αλλωστε, και ο εντολεας οφειλει εισφορες υπολογιζομενες επισης επι της παγιας αντιμισθιας, οχι επι ονομαστικης αξιας γραμματιου διοτι η αξια αυτη δεν ειναι αμοιβη του εμμισθου.

   Διαγραφή
  2. Αντιγράφω τη διάταξη: "Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο δικηγόρος συνδέεται με τον εντολέα του με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας, η οποία έχει γνωστοποιηθεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, η υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1 βαρύνει τον διάδικο, για την καταβολή όμως του ποσού ευθύνεται εις ολόκληρον και ο δικηγόρος.» ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΟ. Η εις ολόκληρον ευθύνη του εμμίσθου δεν τον καθιστά πρωτοφειλέτη, ούτε βαρυνόμενο. Ξαναλέω, αν βαρύνεται ο έμμισθος που έχει πολλά δικαστήρια και άρα κόβει πολλά γραμμάτια, ουσιαστικά χάνει το μισθό του.
   Σας παραπέμπω και στην αιτιολογική έκθεση της διάταξης, κατά την οποία δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία για το ποιος είναι υπόχρεος καταβολής του γραμματίου στην περίπτωση έμμισθης εντολής: http://www.nb.org/blog/wp-content/uploads/2013/10/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD.pdf

   Διαγραφή
 9. Αντιγράφω από την αιτιολογική για να μη σας κουράζω: "Εξάλλου, στην ίδια διάταξη είναι αναγκαίο να προστεθεί ποιος βαρύνεται με την υποχρέωση καταβολής του γραμματίου προκαταβολής εισφορών, στην περίπτωση έμμισθης εντολής. Σε κάθε άλλη περίπτωση έμμισθης εντολής, η δαπάνη ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ, που ούτως ή άλλως είναι ευεργετημένος από την έμμισθη εντολή, καθώς στο μισθό συμποσούνται όλες οι νομικές υπηρεσίες του δικηγόρου κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στον Κώδικα αμοιβών ανά υπηρεσία του δικηγόρου, ενώ ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές ούτως ή άλλως έχει αντίστοιχη υποχρέωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστα, οσον αφορα στην αιτιολογικη του αρθρου 7 παρ. 8 ν. 4205/2013 που τροποποιησε τις παρ. 1 & 3 του αρθρου 61 Κωδικα Δικηγορων. Ομως ο ν. 4387/2016 (νεοτερος ειδικος ασφαλιστικος νομος) με τις προβλεψεις των αρθρων 38 παρ. 1, 2 και 39 παρ. 11α ορισε διαφορετικα: Υπολογισμο εισφορων εντολεα και εμμισθου μονον επι της παγιας (οχι επι γραμματιου), προκαταβολη εισφορας ΕΦΚΑ με αφαιρεση της απο εισφορα εμμισθου. Τοσο στην αιτιολογικη, οσο και στις διαταξεις του νεου νομου ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΕΜΜΙΣΘΟΣ. Σε καθε περιπτωση το θεμα ειναι πολυ σοβαρο για ολους τους εμμισθους και θα πρεπει να αποσαφηνισθει επισημα απο το Υπουργειο και, εφοσον απαιτειται, να υπαρξει και σχετικη ρητη νομοθετικη προβλεψη.

   Διαγραφή
  2. Σωστα, οσον αφορα στην αιτιολογικη του αρθρου 7 παρ. 8 ν. 4205/2013 που τροποποιησε τις παρ. 1 & 3 του αρθρου 61 Κωδικα Δικηγορων. Ομως ο ν. 4387/2016 (νεοτερος ειδικος ασφαλιστικος νομος) με τις προβλεψεις των αρθρων 38 παρ. 1, 2 και 39 παρ. 11α ορισε διαφορετικα: Υπολογισμο εισφορων εντολεα και εμμισθου μονον επι της παγιας (οχι επι γραμματιου), προκαταβολη εισφορας ΕΦΚΑ με αφαιρεση της απο εισφορα εμμισθου. Τοσο στην αιτιολογικη, οσο και στις διαταξεις του νεου νομου ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΕΜΜΙΣΘΟΣ. Σε καθε περιπτωση το θεμα ειναι πολυ σοβαρο για ολους τους εμμισθους και θα πρεπει να αποσαφηνισθει επισημα απο το Υπουργειο και, εφοσον απαιτειται, να υπαρξει και σχετικη ρητη νομοθετικη προβλεψη.

   Διαγραφή
 10. Διαβάστε νεότερη ανάρτηση! Ο ΔΣΑ αποφάνθηκε υπέρ των απόψεών μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο ΕΦΚΑ που υπολογίζεται στο μπλοκακι του έμμισθου υπολογίζεται εν τέλει στο καθαρό έσοδο από το μπλοκακι, δηλαδή αφαιρουμένων των δαπανών η στο ακαθάριστο, δηλαδή στον τζίρο; Έχω ακούσει και την άποψη ότι θα προστίθεται και η αντιμισθια και το ακαθάριστο έσοδο από το μπλοκακι και εκεί θα μπαίνει ΕΦΚΑ 27% που θα βαρύνει ξεχωριστά τον Δικηγόρο πέραν του ΕΦΚΑ που έχει καταβληθεί μέσω της έμμισθης εντολης! Είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ)

ΤΑ ΝΕΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 25%

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΕΤΑΕΠ ΑΠΟ 1.1.2020